ปรับเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้อมูล

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ที่ 19/2560 : กำหนดค่าน้ำหนักในการประเมินบุคลากรสายวิชาการ

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ที่ 17/2560 : กำหนดค่าน้ำหนักในการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน

ก.บ.ม. 6/2560 การกำหนดจำนวนครั้งมาทำงานสายประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

ก.บ.ม. 1672 / 2560 ลว.22 ส.ค.60 : เรื่อง การกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก.บ.ม. 1671 / 2560 ลว.22 ส.ค. 60 : เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2560

ก.บ.ม. 1/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ก.บ.ม. 7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ฐานการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน