สโมสร นักศึกษา

ข้อมูล

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559

ระเบียบสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการนำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ออกนอกสถานที่ พ.ศ. 2536

แบบขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม

แบบเสนอกิจกรรม

แบบขออนุญาตนำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ออกนอกสถานที่

แบบขออนุมัติใช้เงิน

แบบขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบสรุปกิจกรรม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน