สำหรับนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอให้นักศึกษาใหม่ (รหัส 61) นำแบบแสดงความยินยอมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มาส่ง ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2561

ขอเชิญนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 1 หลักสูตรนานาชาติ (รหัส 61) เข้าร่วมกิจกรรม English Camp 2018

LINK: https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/570

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา Admission และระบบ TCAS รอบ 3 )

นักศึกษา รหัส 61 อัพโหลดรูปนักศึกษา สำหรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561

LINK: https://registrar.kku.ac.th/studentUpload/

การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ก) ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน