การบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อมูล

หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิิบัติงาน ใน มข.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก และ มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ