สำหรับนักศึกษา (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษในหลักสูตรฯ ประจำปี 2560

กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินการเลือกสถานที่ชดใช้ทุน ประจำปี 2560

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน