ระเบียบ ประกาศ ที่นักศึกษาควรทราบ (บัณฑิตศึกษา)

ข้อมูล

เกณฑ์การประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน