การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล

แบบฟอร์มและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1874/2559 ลว.9 พ.ย. 59

แนวปฏิบัติการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

60- แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

หลักเกณฑ์การพิจารณาทางวารสาร

ก.พ.อ.ฉบับที่ 10 /2556 (2)

ก.พ.อ.ฉบับที่ 9 (2556)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน