ตารางเรียน/ตารางสอบ (บัณฑิตศึกษา)

ข้อมูล

ปฏิทินการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และ ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และ ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Update

ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประจำภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน