ตารางเรียน/ตารางสอบ (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 คณะเภสัชศาสตร์

การจัดการเรียนการสอน และการสอบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564

การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 คณะเภสัชศาสตร์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Exam หรือ E-Exam)

การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 คณะเภสัชศาสตร์

การจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4

การจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

แผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (รายวิชาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1)

แผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (รายวิชาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2)

แผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (รายวิชาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3)

แผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (รายวิชาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4)

แผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (รายวิชาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5)

ตารางเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

การจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4

ประกาศ กำหนดการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนศภ.ชั้นปีที่ 5 แบบ E-Exam และข้อบังคับและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้เข้าสอบในการสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563 และข้อบังคับและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศ กำหนดการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนศภ.ชั้นปีที่ 5 แบบ E-Exam และข้อบังคับและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้เข้าสอบในการสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบการจองเข้าใช้งานห้องเรียน (สำหรับนักศึกษา)

แผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2)

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน