ข่าวประชาสัมพันธ์ (บัณฑิตศึกษา)

ข้อมูล

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University ประเทศเกาหลี

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

กองกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธื เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 โดยนักศึกษาที่อยู่ในข่ายต้องผ่อนผัน ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา ฉบับที่ 6/2560 รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การอบรมเข้มภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 2/2560 และระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 4/2560