แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
  • TH  สรุปสาระสำคัญของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 10
  • TH  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งฯ (ฉบับที่9)
  • TH  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งฯ (ฉบับที่10)
  • TH  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ พ.ศ.2556

หมวดหมู่แบบฟอร์ม