แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ
  • TH  เดินทางไปราชการต่างประเทศ
  • TH  แจ้งวันเริ่มหยุดราชการ
  • TH  เดินทางไปราชการ ในประเทศ (แบบ กจ3)
  • TH  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย (แบบ กจ1)

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน