แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 6/2554 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • TH  แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
 • TH  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 • TH  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 • TH  แบบแสดงความประสงค์
 • TH  แบบประเมินองค์ประกอบ
 • TH  แบบประเมินค่างาน-ชำนาญงาน
 • TH  แบบประเมินค่างาน-ชำนาญการ
 • TH  แบบประเมินค่างาน-เชี่ยวชาญ
 • TH  หัวหน้างาน
 • TH  ประกาศ ก.บ.ม. 6/2554

หมวดหมู่แบบฟอร์ม