แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  แบบฟอร์มลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
 • TH  สัญญาพนักงานลาในประเทศ
 • TH  รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม ณ ต่างประเทศ
 • TH  แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 • TH  แบบใบลา ไปศึกษา ฝึกอบรมฯ
 • TH  แบบขออนุญาตศึกษาต่อ
 • TH  บันทึกเสนอ
 • TH  บันทึกข้อความ รายงานตัวกลับ(กรณีในประเทศ)
 • TH  บันทึกข้อความ รายงานตัวกลับ(กรณีต่างประเทศ)
 • TH  โครงการศึกษา
 • TH  แบบฟอร์ม สัญญาข้าราชการ ลาศึกษาต่างประเทศ

หมวดหมู่แบบฟอร์ม