แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  งานด้านการจัดการศึกษา
 • TH  ประกาศ คณะเรื่องแนวปฏิบัติส่งผลการเรียน
 • TH  EN  แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับปริญญาตรี (word)
 • TH  EN  แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับปริญญาตรี (PDF)
 • No filesNo files
 • ประกาศมข. เรื่อง การขอเปิดและปิดรายวิชา
 • TH  EN  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติกี่ยวกับการขออนุมัติเปิด-ปิดรายวิชา
 • TH  EN  แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา (word)
 • TH  EN  แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา (PDF)
 • TH  EN  ประกาศ มข.เรื่องการขอเปิดและปิดรายวิชา
 • TH  EN  แบบขออนุมัติจัดทำเอกสารคำสอน-ตำรา-หนังสือ (WORD)
 • TH  EN  แบบขออนุมัติจัดทำเอกสารคำสอน-ตำรา-หนังสือ (PDF)

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน