แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  งานด้านการจัดการศึกษา
 • TH  ประกาศ คณะเรื่องแนวปฏิบัติส่งผลการเรียน
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับปริญญาตรี (word)
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับปริญญาตรี (PDF)
 • TH  EN  ใบคำร้องทั่วไป
 • TH  EN  แบบฟอร์มลาพักการศึกษา
 • TH  EN  แบบฟอร์มลาออก
 • TH  EN  คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
 • No filesNo files
 • ประกาศมข. เรื่อง การขอเปิดและปิดรายวิชา
 • TH  EN  แบบขอตรวจสอบระดับคะแนน
 • TH  EN  คำร้องขอถอนรายวิชา โดยได้สัญลักษณ์ W
 • TH  EN  คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม
 • TH NO FILES EN NO FILES  แบบขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • TH  EN  คำร้องขอลงข้ามระบบกรณีพิเศษ
 • TH  EN  คำร้องขอลงทะเบียนช้า-เพิ่มกรณีพิเศษ
 • TH  EN  คำร้องขอลงทะเบียนมาก-น้อยกว่ากำหนด
 • TH  EN  ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
 • TH NO FILES EN NO FILES ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติกี่ยวกับการขออนุมัติเปิด-ปิดรายวิชา
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา (word)
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา (PDF)
 • TH NO FILES EN NO FILES ประกาศ มข.เรื่องการขอเปิดและปิดรายวิชา
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบขออนุมัติจัดทำเอกสารคำสอน-ตำรา-หนังสือ (WORD)
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบขออนุมัติจัดทำเอกสารคำสอน-ตำรา-หนังสือ (PDF)

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน