แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    เกณฑ์สำหรับสายผู้สอน และสายสนับสนุน
  • TH  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
  • TH  องค์ประกอบคุณภาพงานสอน
  • TH  เกณฑ์/ดัชนีชั้วัดการประเมินสมรรถนะการปฏิบติงาน
  • TH  เกณฑ์การคิดค่าน้ำหนักคะแนนปริมาณงาน_สายวิชาการ
  • TH  ประกาศคณะ 82/54 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ. 2554
  • TH  ประกาศคณะ 38/55 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน (เพิ่มเติม)
  • TH  ประกาศคณะ 50/55 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน (เพิ่มเติม)

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน