แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • TH  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  • TH  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
  • TH  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ S1
  • TH  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ S2

หมวดหมู่แบบฟอร์ม