แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    แบบสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน (ระบบประเมิน)
  • TH  คู่มือการประเมินสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2552
  • TH  เอกสารแสดงภาระงาน(Position Description) สำหรับบุคลากร (ระดับหัวหน้า)
  • TH  เอกสารแสดงภาระงาน(Position Description) สำหรับบุคลากรทั่วไป
  • TH  แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)
  • TH  TORสนับสนุนขร-ลป
  • TH  TOR สนับสนุน-พนักงาน-ลูกจ้างฯ

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน