แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    แบบฟอร์มสำหรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566
  • TH  66-1 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการกิจกรรมที่บรรจุในแผน
  • TH  66-2 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงิน
  • TH  66-3 แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการใหม่
  • TH  66-4 แบบฟอร์มเสนอโครงการ (กรณีขออนุมัติโครงการใหม่)
  • TH  66-5 แบบฟอร์มแบบเสนอกิจกรรม
  • TH  66-6 แบบฟอร์มการขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง กรณีดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ)
  • TH  66-7 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ

หมวดหมู่แบบฟอร์ม