แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    หลักเกณฑ์การคิดภาระงานและแบบกรอก สำหรับสายผู้สอน
  • TH  TOR สายผู้สอน 2552
  • TH  หลัก เกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • TH  หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2552)
  • TH  แบบประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ข้าราชการสายผู้สอน (แบบปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มช่องผู้ถูกประเมิน)

หมวดหมู่แบบฟอร์ม