แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  แบบฟอร์มทั่วไป
 • TH  หนังสือลาออกจากราชการของบุคลากร (ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2555)
 • TH  EN  แบบคำขอหนังสือรับรอง
 • TH NO FILES แบบฟอร์มขอชำนาญการ
 • TH  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 • TH  ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • TH  แบบคำขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ มข
 • TH  แบบใช้บริการหนังสือเวียน web
 • TH  แบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือเวียน
 • TH  แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม
 • TH  แบบคำร้องขอยืมเงิน เพื่อส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์
 • TH  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษาบุตร
 • TH  คำร้องขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
 • TH  ตัวอย่างการพิมพ์ (4 in 1)
 • TH  แบบขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มข (แบบ มข.ว.5)
 • TH  แบบขอเงินรางวัลตีพิมพ์จากกองทุนวิจัย คณะ (แบบ กวจ-1)
 • TH NO FILES แบบฟอร์มการขอข้อมูล/ถ่ายภาพห้องปฏิบัติการ
 • TH NO FILES แบบฟอร์มประเมินผู้เข้ารับบริการสปาผิวกายและนวด
 • TH NO FILES แบบฟอร์มขอรับการฝึกอบรม (กรณีพิเศษ)

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน