แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    แบบฟอร์ม สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • TH  1.FORM-63.1_บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ กิจกรรม
  • TH  2.FORM-63-2_บันทึกขออนุมัติใช้เงิน
  • TH  3.FORM-63-3_แบบเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ 2563
  • TH  4.FORM-63-4-แบบเสนอโครงการ 2563
  • TH  5.FORM-63-5-แบบเสนอกิจกรรม 2563
  • TH  6.FORM-63-6_บันทึกขออนุมัติหลักการจัดซื้อ จัดจ้าง
  • TH  7.FORM-63-7_แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผน 2563
  • TH  8. นโยบาย ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 2563

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน