แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    แบบฟอร์มสำหรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
  • TH  63.1_บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ กิจกรรม
  • TH  63-2_บันทึกขออนุมัติใช้เงิน
  • TH  63-3_แบบเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ 2563
  • TH  63-4-แบบเสนอโครงการ 2563
  • TH  63-5-แบบเสนอกิจกรรม 2563
  • TH  63-6_บันทึกขออนุมัติหลักการจัดซื้อ จัดจ้าง
  • TH  63-7_แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผน 2563
  • TH  นโยบาย ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 2563

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน