หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA) ครั้งที่ 2 “การทำงานวิจัยด้าน ‘การวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA)’ จนผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Lancet (Impact factor (2016): 44.002)”


  วันที่ประกาศ 2017-06-13

โครงการประชุม

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ: การประชุมนี้ สำหรับคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น และเภสัชกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เท่านั้น

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน