แบบฟอร์ม (บัณฑิตศึกษา)

ข้อมูล

เกณฑ์การประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ใบสำคัญรับเงิน

ใบคำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา

แบบเสนอตัดเกรดระดับบัณฑิตศึกษา

แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

บภ 2 คำร้องขอสอบเค้าโครง วพ_IS

แบบฟอร์มใช้ห้องGraduate Study

ใบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ นศ รหัส 59 เป็นต้นไป

บว.20

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน