ระเบียบ ประกาศ ที่นักศึกษาควรทราบ (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื่้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019(COVID-19)

ขอแจ้งข้อมูลมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (KEPT) และการยื่นผลคะแนนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 969/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 531/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 412/2547) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2547

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบร่วมเรียนสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2537

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาแบบร่วมเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2525

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2555 เรื่อง สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสภาเภสัชกรรม

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2556 เรื่อง การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2560 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ 1/2556 เรื่อง การยกเลิกเกณฑ์ให้สอบผ่านการสอบความรู้ข้อเขียน (MCQ) ก่อนการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)

มาตรการลงโทษวินัยนักศึกษาที่กระทำผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเลื่อนสอบคณะวิทยาศาสตร์

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน