ระเบียบ ประกาศ ที่นักศึกษาควรทราบ (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

ประกาศ มข. เรื่อง ค่าใช้จ่ายการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ

ระเบียบการสอบ ประจำภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

แนวปฏิบัติในการสอบสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศตารางการจัดสอบวัดสมิทธภาพภาษาอังกฤษสำหรับนศ.ปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2557

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2554 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 023/2557) เรื่องการแต่งกายระหว่างฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ.2557

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ 031/2556) เรื่อง การสำเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 486/2555) เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน