แบบฟอร์ม/รายชื่ออาจารย์/รายชื่อนักศึกษา (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

คำร้องขอลาพักการศึกษา

คำร้องขอลาออก

ใบคำร้องทั่วไป

ใบคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าน้อยกว่ากำหนด

ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

ใบคำร้องขอตรวจสอบคะแนน

แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกสาขา

คำร้องขอลงทะเบียนช้าหรือลงทะเบียนเพิ่ม

คำร้องขอลงทะเบียนข้ามระบบ

คำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้ W

คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม

รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน