หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 ผลงาน


  วันที่ประกาศ 2023-06-09 อ่าน 97 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ 

ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา และ
ผลงานจากนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ดังนี้

.

.
บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Phytochemical Analysis  ในระดับ Q1

บทความวิจัย " Immunochromatographic assay for miroestrol and deoxymiroestrol, its cross-reactivity, and application in Pueraria mirifica (white Kwao Krua) analysis"

.

.
บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ชื่อวารสาร Phytochemical Analysis (Q1)
.
บทความวิจัย "Construction of a monoclonal antibody against glabridin (2G4) and development of an enzyme-linked immunosorbent assay"
.
ผลงานจากนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

นางสาวศุภลักษณ์ กฤตนัย    ระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
นายรัตนธร ชูนอง ระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
นายขุนคลัง บุดดาเพ็ง   ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6

.

.
บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Applied Microbiology and Biotechnology ในระดับ Q1 

บทความวิจัย “Comparative stability and analytical performance of anti-miroestrol recombinant antibody in different cassettes"

ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ของ นายวรพล แซ่ฟู
นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

.

.

  ข่าว/ภาพ : หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]