หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร และอ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q1)


  วันที่ประกาศ 2023-06-12 อ่าน 104 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ

รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร สาขาวิชาเภสัชเคมี
อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม สาขาวิชาเภสัชเคมี

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร ACS Omega (Q1)
.
บทความวิจัย “StackBRAF: A Large-Scale Stacking Ensemble Learning for BRAF Affinity Prediction"

ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของ Ms.Nur Fadhilah Syahid
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัฑณ์ธรรมชาติ

ภาพ/ข่าว  หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

.

.

  ข่าว/ภาพ : หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]