หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเคมี และสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยาบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q2)


  วันที่ประกาศ 2023-06-13 อ่าน 116 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอแสดงความยินดี กับ 

รศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์   สาขาวิชาเภสัชเคมี
ผศ.ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์   สาขาวิชาเภสัชเคมี
รศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว   สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต   สาขาวิชาเภสัชเคมี
รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี   สาขาวิชาเภสัชเคมี
ผศ.ดร.จริญญา คำภักดี   สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
.
ชื่อวารสาร Current Issues in Molecular Biology (Q2)
.
บทความวิจัย “The Effect of Ethanol Extract from Mesua ferrea Linn Flower on Alzheimer’s Disease and Its Underlying Mechanism"

.

.

  ข่าว/ภาพ : หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]