หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ] คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ และบริการวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์


  วันที่ประกาศ 2017-12-01 อ่าน 689 ครั้ง

https://pharmoffice.kku.ac.th/document/admin/insert_com/files/2018-01-04-09-31-23.pdf

ตามคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์  ที่ 338/2557  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2557  ได้แต่งตั้งให้     

นางนันท์นภัส  ธิติศักดิ์สกุล  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ และบริการวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์  ไปแล้วนั้น เนื่องจาก นางนันท์นภัส  ธิติศักดิ์สกุล  ได้รับอนุมัติให้ลาคลอด  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม 2560  – 17 มีนาคม 2561  จำนวน 90 วัน  จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้  เพื่อให้การดำเนินงานของ สำนักงานคณบดี  คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

         อาศัย อำนาจตามความในมาตรา  40 มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจการให้ปฏิบัติการแทน จึงแต่งตั้งให้ ดร.เด่นพงศ์   พัฒนเศรษฐานนท์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์  ระหว่างวันที่  4 มกราคม  – 17 มีนาคม 2561    

  ข่าว/ภาพ : เพ็ญศรี สร้อยธนู

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน