ทุนการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

ข้อมูล

ประกาศทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

การให้ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน