หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] ผศ. ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร และรศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q2)


  วันที่ประกาศ 2023-06-12 อ่าน 89 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ 

ผศ. ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
รศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

.
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Ayurveda and Integrative Medicine (Q2)
.
บทความวิจัย “Anti-inflammatory effects of Derris scandens extract on narrowband-ultraviolet B exposed HaCaT human keratinocytes"

ภาพ/ช่าว  หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

.

.

  ข่าว/ภาพ : หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]