หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเคมี และสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q2)


  วันที่ประกาศ 2023-06-13 อ่าน 83 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ 

รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี สาขาวิชาเภสัชเคมี 
รศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ สาขาวิชาเภสัชเคมี 
รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต สาขาวิชาเภสัชเคมี 
ผศ.ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์ สาขาวิชาเภสัชเคมี 
ผศ. ดร.จริญญา คำภักดี สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
.
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Revista Brasileira de Farmacognosia  ในระดับ Q2
.
บทความวิจัย “Possible Mechanisms for the Prevention of Anxiety and Depressive-Like Behavior in a Chronic Mild Stress Mouse Model by the Thai Herbal Medicine with Nelumbo nucifera, Centella asiatica, and Piper nigrum"

ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ของ นายยุทธนาโชติฤทธิรงค์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

.

.

  ข่าว/ภาพ : หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]

ข่าวล่าสุด