หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยสู่ชุมชน ] ผลการประกวดผลงานใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564


  วันที่ประกาศ 2022-02-25 อ่าน 601 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 (The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022) แบบออนไลน์ ณ ห้อง Studio ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี Theme ในการจัดงานว่า “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” หรือ “Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดประชุมในครั้งนี้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งมีอาจารย์ บัณฑิตศึกษา นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากทั้ง 3 สถาบัน และเภสัชกร นักวิชาการ บุคคลทั่วไป ร่วมการประชุมกว่า 200 คน

          โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.ดร.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ประสบการณ์การบริหารจัดการเพื่อการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ Covid-2019" 

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 มีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CEO และ Co-founder บริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล) ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาวัคซีนและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองในสถานการณ์ Covid-2019"

และมีผลงานทางวิชาการร่วมนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation จำนวนทั้งสิ้น 67 ผลงาน โดยมีผลการประกวดผลงานแยกเป็น ระดับบัณฑิต/บุคลทั่วไป และระดับปริญญาตรี ซึ่งมีผลงานได้รับรางวัลดังนี้

1) รางวัลระดับบัณฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป

สาขาวิชา Pharmaceutical Practice (PP) ได้แก่

รางวัล Excellent Oral Presentation Award นายจิรายุ เผือกพันธ์ และคณะ ชื่อผลงาน "Plasma Ammonia Level in Patients Receiving Valproic Acid at Srinagarind Hospital: A Case Series" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัล Very Good Oral Presentation Award นายปกรณ์ วรสินธุ์ และคณะ ชื่อผลงาน "Clinical outcomes and Cost saving of pharmaceutical interventions on patients with cancer by pharmacist in chemotherapy preparation unit" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัล Good Oral Presentation Award นางสาวกนกวรรณ การบรรจง และคณะ ชื่อผลงาน "Development of risk register for medication error management in primary care" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชา Pharmaceutical Sciences (PS) ได้แก่

รางวัล Excellent Oral Presentation Award นายวชิรวิทย์ อุดมศักดิ์ และคณะ ชื่อผลงาน "Anethum graveolens - an activator of CYP1A2 in HepG2 and Caco-2 cells" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัล Very Good Oral Presentation Award นางสาวขวัญพุทธา อรุณประเสริฐ และคณะ ชื่อผลงาน "Poly(N-vinylpyrrolidone-co-acrylic acid)/ poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัล Good Oral Presentation Award นางสาวพิมลวรรณ ศิริปรุ และคณะ ชื่อผลงาน "Effect of germination on antioxidant capacity, melatonin, and phenolic content of Mung Bean sprouts" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

2) รางวัลระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา Pharmaceutical Practice (PP) ได้แก่

รางวัล Excellent Oral Presentation Award นางสาวพิมพ์พิลาส ยอดโคกสูง และคณะ ชื่อผลงาน "Learning Motivation of Pharmacy Students at the Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัล Very Good Oral Presentation Award มีผู้ได้รับรางวัล 2 ผลงาน คือ

นายณภัทร สัมพัทธ์พงศ์ และคณะ ชื่อผลงาน "Design Development and Evaluation for Pharmacokinetics of Vancomycin Web-Based Instruction" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวเบญจรัตน์ จิตทยานันท์ และคณะ ชื่อผลงาน "Risk factor, Treatment, and Clinical Outcome for Metformin-associated Lactic acidosis" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัล Good Oral Presentation Award นางสาวดีดีอามาล เจ๊ะ และคณะ ชื่อผลงาน "Survey of Perceptions, Needs and Opinions of People on Telepharmacy in Community" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชา Pharmaceutical Sciences (PS) ได้แก่

รางวัล Excellent Oral Presentation Award นางสาวรักษ์วจี วงษ์ประดิษฐ์ และคณะ ชื่อผลงาน "Effect of Pueraria mirifica and miroestrol on neuroinflammatory cytokines in ovariectomized mice" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัล Very Good Oral Presentation Award นางสาวกุลณัฐ เศษวงค์ และคณะ ชื่อผลงาน "Development of Cissus quadrangularis emulsion gel for hemorrhoidal pain relieving" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัล Good Oral Presentation Award นางสาวสายธาร ฤทธิโสม และคณะ ชื่อผลงาน "Total phenolic and alkaloid contents, antioxidant and anticancer activities against lung cancer cell line of Tiliacora triandra and Bauhinia strychnifolia extracts" จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีพิธีปิดการประชุมและการประกาศผลรางวัลการประกวดผลงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และความรู้สึกในการจัดงานในครั้งนี้

ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ได้รับรางวัล และในปี 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ครั้งที่ 14 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

.

  ข่าว/ภาพ : นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยสู่ชุมชน ]